IS Sértryggð skuldabréf VTR

Hentugur fjárfestingartími 3 ár+

Fjárfestingarsjóður

IS Sértryggð skuldabréf VTR er fjárfestingarsjóður sem fjárfestir í:

  • Verðtryggðum sértryggðum skuldabréfum
  • Verðtryggðum skuldabréfum útgefnum af eða með ábyrgð ríkisins
  • Innlánum fjármálafyrirtækja

Helstu kostir

  • Hátt hlutfall verðtryggingar
  • Virk stýring á sértryggðum skuldabréfum
  • Fjárfest í traustum verðbréfum tryggðum með undirliggjandi eignasafni
  • Enginn binditími, innlausn með tveggja daga fyrirvara

Fjárfesta í sjóði Upplýsingablað Lykilupplýsingar

Markmið sjóðsins

Langtíma hækkun eigna með fjárfestingum í verðtryggðum sértryggðum skuldabréfum, ríkisskuldabréfum og innlánum fjármálafyrirtækja.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóðurinn hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé í þrjú ár eða lengur og þola verðsveiflur.
Mælt er með því að sjóðurinn sé hluti af stærra verðbréfasafni.
Áætlaður meðallíftími eigna sjóðsins er opinn. Það er mat sjóðsstjóra hverju sinni hvort hagkvæmt er að fjárfesta í skuldabréfum með langan eða stuttan líftíma.

Fjárfestingarmarkmið

Markmið sjóðsins er að fjárfesta allt að 75% í verðtryggðum sértryggðum skuldabréfum sem útgefin eru samkvæmt lögum nr. 11/2008. Sjóðurinn hefur heimild til að fjárfesta allt að 50% verðtryggðum skuldabréfum útgefnum af eða með ábyrgð ríkissjóð auk þess sem hann hefur heimild til að fjárfesta allt að 10% af eignum sínum í innlánum fjármálafyrirtækja.
Sjóðurinn nýtir sér heimildir a., b.,c., d. og e. liða í 1. tl. 4. mgr. 59. gr. laga nr. 128/2011.
Aukin áhætta sjóðsins sem fjárfestingarsjóðs mun felast í minni áhættudreifingu heldur en gildir um verðbréfasjóði.

Almennur fyrirvari
Fjárfestingu í sjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættur. Athygli skal vakin á að áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.

Gengisþróun og ávöxtun
Í línuriti gengisþróunar er birt gengi viðkomandi sjóðs sl. eitt ár. Nafnávöxtun tímabila sem eru styttri en eitt ár er ekki reiknuð upp á ársgrundvöll heldur er þar um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun tímabila sem ná yfir eitt ár og lengur er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar miðast ávallt við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.

Fjárfesting í afleiðum
Sjóðum er heimilt að nota afleiður til að fastsetja hagnað eða til að draga úr áhættu, eða til að festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum, enda sé það hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingu viðkomandi sjóða.

Skattlagning
Um skattlagningu hagnaðar af hlutdeildarskírteinum gilda lög um tekjuskatt nr. 90/2003, lög um fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996 ásamt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Frekari skattlagning getur þó komið til. Vakin skal athygli á því að skattameðferðin ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif þess að fjárfesta í sjóðum.

* Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli. Styttri tímabil eru ekki umreiknuð yfir á ársgrundvöll.


Gengi

1.259,34
+0,24 (0,02%)
Gengi skráð 19.8.2019

Gengisþróun & ávöxtun

Nafnávöxtun

Gengisþróun 1 árSjóðaúrval

Almennar upplýsingar

Ítarefni
Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
Upplýsingablað
Ávöxtunarblað sjóða
Útboðslýsing sjóðsins
Ársreikn. Íslandssjóða hf.
Verðskrá verðbréfaþjónustu

Almennt
Rekstrarform Fjárfestingarsjóður 
Stofnár Nóvember 2015
Grunnmynt ISK
Lágm.kaup/áskr. 10.000 kr./5.000 kr.
Rekstraraðili Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjórar Ingólfur S. Kristjánsson
  Helga Óskarsdóttir
Þóknanir
Kostn. við kaup
1,00%
Árl. umsj.laun 0,90%
Afgreiðslugjald Skv. verðskrá söluaðila
Viðskiptapantanir
Kaup 2 viðsk.dagur (T+2)
Viðmiðunartími kl. 15:00