IS EQUUS Hlutabréf

Hentugur fjárfestingartími: 5 ár+
 

Fyrir hvern?

IS EQUUS Hlutabréf hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé í fimm ár eða lengur. Mælt er með því að sjóðurinn sé hluti af stærra verðbréfasafni. Sveiflur í gengi sjóðsins geta verið miklar og niðursveiflur á hlutabréfamörkuðum langar.

Helstu kostir

  • Virk stýring á innlendum hlutabréfamarkaði
  • Sérfræðingar sjá um að velja í hvaða félögum er fjárfest hverju sinni
  • Góð eignadreifing og víðtækari heimildir, getur fjárfest 50% í afleiðum og tekið 25% að láni til skemmri tíma
  • Engin binding

Gengi
1.000,91
20,17 (2,06%)
Gengi 22.10.2019
Nafnávöxtun
Skráð hlutabréf 59.84
Ísl. hlbr. skráð erlendis 31.90
Aðrir sjóðir 8.19
Afleiður 33.37
Laust fé 0.07 

Eignasafn og stefna

Markmið sjóðsins er langtíma hækkun eigna með fjárfestingum í hlutabréfum skráðum í Kauphöll Íslands eða öðrum fjármálagerningum tengdum hlutabréfum. Stefnt er að því að ná hærri ávöxtun en á úrvalsvísitölunni með arði sem er reiknuð út af Nasdaq (OMXI10GI).
true

Staða 01.10.2019

Gengisþróun

Grunnupplýsingar

Tegund sjóðs
Fjárfestingarsjóður
Stofnár
2017
Grunnmynt
ISK
Lágmarkskaup
kr.  10.000
Lágmarkskaup í áskrift
kr.  5.000
Rekstraraðili
Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili
Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjóri/ar
Mogens G. Mogensen Gísli Halldórsson

Þóknanir og viðskiptapantanir

Kostnaður við kaup
2,0%
- afsláttur í Netbanka
10%
- afsláttur í áskrift
50%
Árleg umsjónarlaun
1,85%
Afgreiðslugjald
kr.  500
- afsláttur í netbanka
100%
Uppgjörstími
2 viðsk.dagar (T+2)
Viðmiðunartími
kl. 15:00
Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Virði þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé. Fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir sem leitt getur til minni áhættudreifingar. Fjárfesting í fjárfestingarsjóði telst því almennt vera áhættumeiri en fjárfesting í verðbréfasjóði.

Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti og þjónustu sem í boði er. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti. 

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum eða þjónustu. Íslandssjóðir hf. ábyrgist ekki nákvæmni, áreiðanleika né réttmæti upplýsinga sem upprunnar eru frá þriðja aðila.

Gengisþróun og ávöxtun

Ávöxtun sjóðs undir einu ári er ekki reiknuð á ársgrundvelli heldur er um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun sjóðs yfir lengri tímabil en eitt ár er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar sjóðs miðast við síðasta skráða gengi. Ávöxtun er reiknuð í grunnmynt viðkomandi sjóðs. Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóðs.

Fjárfesting sjóðs í afleiðum

Í sumum tilvikum getur hluti af fjárfestingarstefnu sjóða verið að nota afleiður til að fastsetja hagnað, draga úr áhættu, festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingum viðkomandi sjóða.

Skattameðferð

Vakin skal athygli á því að skattameðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif af fjárfestingum.