Góðir sjóðir - ábyrg ávöxtun í allra þágu

  • Meginmarkmið Íslandssjóða er að tryggja viðskiptavinum góða langtímaávöxtun.
  • Við vitum að umhverfismál (U), félagslegir þættir (F) og stjórnarhættir (S) hafa áhrif á velgengni fyrirtækja og þar með einnig áhættu og ávöxtun af fjárfestingum.
  • Þess vegna tökum við tillit til UFS þátta í öllum okkar ákvörðunum um fjárfestingar og höfum um leið jákvæð áhrif á umhverfi okkar og samfélag.

Starfsfólk Íslandssjóða notar aðferðir ábyrgra fjárfestinga í allri eignastýringu. Íslandssjóðir hf. undirritaði samstarfssamning við PRI (Principles for Responsible Investing) í desember 2017 og er einn af stofnaðilum IcelandSIF (Iceland Sustainable Investment Forum).

Kaupa í sjóðum

Blandaðir sjóðir

Blandaðir sjóðir Íslandssjóða leggja áherslu á dreifð eignasöfn þar sem áhættunni er dreift á milli nokkurra eignaflokka á borð við hlutabréf, skuldabréf og innlán.

Skuldabréfasjóðir

Skuldabréfasjóðir Íslandssjóða einblína á fjárfestingar í innlendum skuldabréfum. Þau geta verið bæði verðtryggð eða óverðtryggð og með eða án ábyrgð ríkissjóðs eftir því hvaða sjóður er valinn.

IS Græn skuldabréf
Sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta
Fjárfestingartími: 2 ár+
2.016,62
-0,97  (-0,05%)
Gengi 22.10.2021

Sjóðurinn er valkostur fyrir sparifjáreigendur sem leggja áherslu á umhverfis- og samfélagsmál án þess að slá af kröfum um samkeppnishæfa langtíma ávöxtun og hentar sjóðurinn fjárfestum sem vilja ávaxta fé í þrjú ár eða lengur. Sjóðurinn fjárfestir í grænum skuldabréfum og ríkisskuldabréfum. 

Nafnávöxtun

Hlutabréfasjóðir

Hlutabréfasjóðir Íslandssjóða fjárfesta fyrst og fremst í innlendum hlutabréfum. 

IS EQUUS Hlutabréf
Sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta
Fjárfestingartími: 5 ár+
2.552,84
10,41  (0,41%)
Gengi 22.10.2021
Sjóðurinn er sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta sem fjárfestir í hlutabréfum skráðum í Kauphöll Íslands eða öðrum fjármálagerningum tengdum hlutabréfum. Sjóðurinn hefur rýmri heimildir en aðrir sjóðir Íslandssjóða sem fjárfesta í hlutabréfum.
Nafnávöxtun

Yfirlit sjóða

Hér sérðu yfirlit yfir alla sjóði Íslandssjóða og nafnávöxtun þeirra. Smelltu á "Kaupa í sjóði" til að eiga viðskipti með þá.

Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Virði þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé. Sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir sem leitt getur til minni áhættudreifingar. Fjárfesting í sérhæfðum sjóði fyrir almenna fjárfesta telst því almennt vera áhættumeiri en fjárfesting í verðbréfasjóði.

Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti og þjónustu sem í boði er. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti. 

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum eða þjónustu. Íslandssjóðir hf. ábyrgist ekki nákvæmni, áreiðanleika né réttmæti upplýsinga sem upprunnar eru frá þriðja aðila.

Gengisþróun og ávöxtun

Ávöxtun sjóðs undir einu ári er ekki reiknuð á ársgrundvelli heldur er um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun sjóðs yfir lengri tímabil en eitt ár er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar sjóðs miðast við síðasta skráða gengi. Ávöxtun er reiknuð í grunnmynt viðkomandi sjóðs. Búið er að taka tillit til umsýsluþóknunar í öllum ávöxtunartölum.

Fjárfesting sjóðs í afleiðum

Í sumum tilvikum getur hluti af fjárfestingarstefnu sjóða verið að nota afleiður til að fastsetja hagnað, draga úr áhættu, festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingum viðkomandi sjóða.

Skattameðferð

Vakin skal athygli á því að skattameðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif af fjárfestingum.