IS Úrvalsvísitölusjóðurinn

Hentugur fjárfestingartími 5 ár+

Vísitölusjóður

Vísitölusjóður sem fjárfestir í skráðum hlutabréfum í Úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands.

Fjárfesta í sjóði Upplýsingablað Lykilupplýsingar

Markmið sjóðsins

Að ná sömu ávöxtun og Úrvalsvísitala Kauphallar Íslands með vægisþaki (OMXI8 Cap ISK) að teknu tilliti til kostnaðar.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

IS Úrvalsvísitölusjóðurinn hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé í fimm ár eða lengur. Mælt er með því að sjóðurinn sé hluti af stærra verðbréfasafni þar sem sveiflur í gengi sjóðsins geta verið miklar og niðursveiflur á hlutabréfamörkuðum langar.

Fjárfestingarmarkmið

IS Úrvalsvísitölusjóðurinn er vísitölusjóður og fjárfestir í hlutabréfum sem skráð eru í Kauphöll Íslands (Nasdaq OMX Nordic Exchange) og skal vægi hvers félags endurspegla vægi þess í Úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands með vægisþaki (OMXI8 Cap ISK).

Tímabundið má sjóðurinn eiga laust fé vegna breytinga á samsetningu vísitölunnar eða vegna markaðsaðstæðna. Sjóðnum er heimilt að fjárfesta í afleiðum, en að hámarki 10% af heildareignum.

Almennur fyrirvari
Fjárfestingu í sjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættur. Athygli skal vakin á að áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.

Gengisþróun og ávöxtun
Í línuriti gengisþróunar er birt gengi viðkomandi sjóðs sl. eitt ár. Nafnávöxtun tímabila sem eru styttri en eitt ár er ekki reiknuð upp á ársgrundvöll heldur er þar um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun tímabila sem ná yfir eitt ár og lengur er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar miðast ávallt við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.

Fjárfesting í afleiðum
Sjóðum er heimilt að nota afleiður til að fastsetja hagnað eða til að draga úr áhættu, eða til að festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum, enda sé það hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingu viðkomandi sjóða.

Skattlagning
Um skattlagningu hagnaðar af hlutdeildarskírteinum gilda lög um tekjuskatt nr. 90/2003, lög um fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996 ásamt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Frekari skattlagning getur þó komið til. Vakin skal athygli á því að skattameðferðin ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif þess að fjárfesta í sjóðum.

* Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli. Styttri tímabil eru ekki umreiknuð yfir á ársgrundvöll.


Gengi

2.693,73
+9,73 (0,36%)
Gengi skráð 15.7.2019

Gengisþróun & ávöxtun

Gengisþróun 1 árSjóðaúrval

Almennar upplýsingar

Ítarefni
Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
Upplýsingablað
Ávöxtunarblað sjóða
Útboðslýsing sjóðsins
Ársreikn. Íslandssjóða hf.
Verðskrá verðbréfaþjónustu

Almennt
Rekstrarform Verðbréfasjóður
Stofnár 1991
Grunnmynt ISK
Lágm.kaup/áskr. 10.000 kr./5.000 kr.
Rekstraraðili Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjórar Mogens G. Mogensen
  Gísli Halldórsson
Þóknanir
Kostn. við kaup/áskr. 1,0%/0,5%
Árl. umsj.laun 0,40%
Afgreiðslugjald skv. verðskrá söluaðila
Viðskiptapantanir
Kaup/innlausn 2 viðsk.dagar (T+2)
Viðmiðunartími kl. 15:00