IS Veltusafn

Hentugur fjárfestingartími 3 mánuðir+

Innlán fjármálafyrirtækja og skammtímaverðbréf með ábyrgð ríkissjóðs

Góður og hagkvæmur kostur til að ávaxta sparnað til skamms tíma. Hentar fjárfestingum til 3 mánaða eða lengur.

IS Veltusafn er verðbréfasjóður sem fjárfestir í innlánum, víxlum og skuldabréfum fjármálafyrirtækja og víxlum eða skuldabréfum útgefnum af eða með ábyrgð ríkissjóðs.  Sjóðurinn hefur einnig heimild til að fjárfesta í skuldabréfum sveitarfélaga.

Helstu kostir

  • Mjög stuttur meðallíftími takmarkar sveiflur á gengi
  • Góð kjör á innlánamarkaði í krafti stærðar
  • Ódýr leið til virkrar stýringar innlána og ríkisverðbréfa
  • Ávallt laus til innlausnar með eins dags fyrirvara

Fjárfesta í sjóði Upplýsingablað Lykilupplýsingar

Markmið sjóðsins

Halda sveiflum á gengi í lágmarki með mjög stuttum líftíma eigna og skila jafnri og stöðugri ávöxtun. Sjóðurinn nýtir tækifæri á markaði með virkri stýringu innlána, víxla og ríkisskuldabréfa.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóðurinn hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé í skamman tíma. Meðallíftími fjárfestinga sjóðsins getur verið á bilinu 0 til 1 ár. Stuttur meðallíftími gerir það að verkum að gengi sjóðsins verður stöðugra en ella og að ólíklegt er að gengi hans lækki verulega sökum vaxtahækkunar. Ennfremur hefur hátt hlutfall innlána þau áhrif að gengið breytist lítið með sveiflum á markaði.

Fjárfestingarmarkmið

Markmið sjóðsins er að fjárfesta 40% í skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs og 50% í innlánum fjármálastofnana. Þar að auki stefnir sjóðurinn á að eiga 5% í skuldabréfum sveitarfélaga og 5% í víxlum fjármálafyrirtækja. Heimilt er að auka vægi ríkisskuldabréfa upp í 100% og einnig er heimilt að auka vægi innlána í 80% og draga á móti úr vægi ríkisskuldabréfa.

Almennur fyrirvari
Fjárfestingu í sjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættur. Athygli skal vakin á að áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.

Gengisþróun og ávöxtun
Í línuriti gengisþróunar er birt gengi viðkomandi sjóðs sl. eitt ár. Nafnávöxtun tímabila sem eru styttri en eitt ár er ekki reiknuð upp á ársgrundvöll heldur er þar um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun tímabila sem ná yfir eitt ár og lengur er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar miðast ávallt við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.

Fjárfesting í afleiðum
Sjóðum er heimilt að nota afleiður til að fastsetja hagnað eða til að draga úr áhættu, eða til að festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum, enda sé það hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingu viðkomandi sjóða.

Skattlagning
Um skattlagningu hagnaðar af hlutdeildarskírteinum gilda lög um tekjuskatt nr. 90/2003, lög um fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996 ásamt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Frekari skattlagning getur þó komið til. Vakin skal athygli á því að skattameðferðin ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif þess að fjárfesta í sjóðum.

* Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli. Styttri tímabil eru ekki umreiknuð yfir á ársgrundvöll.


Gengi

1.643,04
+0,30 (0,02%)
Gengi skráð 15.7.2019

Gengisþróun & ávöxtun

Nafnávöxtun

Gengisþróun 1 árSjóðaúrval

Almennar upplýsingar

Ítarefni

Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
Upplýsingablað
Ávöxtunarblað sjóða
Útboðslýsing sjóðsins
Ársreikn. Íslandssjóða hf.
Verðskrá verðbréfaþjónustu

Almennt

Rekstrarform Verðbréfasjóður 
Stofnár 2009
Grunnmynt ISK
Lágm.kaup/áskr. 10.000 kr./5.000 kr.
Rekstraraðili Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjórar Ingólfur S. Kristjánsson
  Helga Óskarsdóttir

Þóknanir

Kostn. við kaup
Á ekki við
Árl. umsj.laun 0,40%
Afgreiðslugjald skv. verðskrá söluaðila

Viðskiptapantanir

Kaup/innlausn 1 viðsk.dagur (T+1)
Viðmiðunartími kl. 15:00