IS Skuldabréfasafn

Hentugur fjárfestingartími 3 ár+

Fjárfestingarsjóður

IS Skuldabréfasafn er fjárfestingarsjóður sem fjárfestir í:

  • skuldabréfum útgefnum af eða með ábyrgð ríkissjóðs
  • skuldabréfum útgefnum af eða með ábyrgð sveitarfélaga
  • skuldabréfum, víxlum og innlánum fjármálafyrirtækja
  • öðrum skuldabréfum fyrirtækja og stofnana

Kauppantanir í sjóðnum eru afgreiddar að tveimur virkum dögum liðnum (T+2) en sölupantanir eru afgreiddar að fimm virkum dögum liðnum (T+5).

Helstu kostir

  • Fjölbreytt eignasamsetning
  • Sérfræðingar sjá um stýringu eigna
  • Ódýr leið á skuldabréfamarkað
  • Virk stýring á skuldabréfamarkaði

Fjárfesta í sjóði Upplýsingablað Lykilupplýsingar

Markmið sjóðsins

Langtíma hækkun eigna með fjárfestingum í ríkisskuldabréfum, skuldabréfum sveitarfélaga, skuldabréfum, víxlum og innlánum fjármálafyrirtækja ásamt  öðrum skuldabréfum fyrirtækja og stofnana.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóðurinn hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé í þrjú ár eða lengur og þola verðsveiflur. Mælt er með því að sjóðurinn sé hluti af stærra verðbréfasafni.

Áætlaður meðallíftími eigna sjóðsins er á bilinu 0 til 14 ár. Það er mat sjóðsstjóra hverju sinni hvort hagkvæmt er að fjárfesta í skuldabréfum með langan eða stuttan líftíma. Jafnframt metur sjóðsstjóri hverju sinni hvort sé hagkvæmara að fjárfesta í verðtryggðum eða óverðtryggðum bréfum.

Fjárfestingarstefna

Sjóðurinn hefur heimild til að fjárfesta í skuldabréfum útgefnum af ríkissjóði, sveitarfélögum og í skuldabréfum og víxlum fjármálafyrirtækja. Að auki hefur sjóðurinn heimild til að fjárfesta í öðrum skuldabréfum og innlánum fjármálafyrirtækja.
Sjóðurinn nýtir heimild skv. 4. mgr. 59. gr. laga nr. 128/2011 að undanskildum c lið. Jafnframt nýtir sjóðurinn 3. mgr. 59. gr. sömu laga um aukið svigrúm til fjárfestinga í einstökum útgefendum, auk 38. gr. sömu laga um traust verðbréf. Aukin áhætta sjóðsins sem fjárfestingarsjóðs mun því felast í minni áhættudreifingu heldur en gildir um verðbréfasjóði. Jafnframt skulu fjárfestar hafa það hugfast að fjárfesting í skuldabréfum sveitarfélaga og fjármálafyrirtækja felur í sér meiri áhættu en fjárfesting í skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs.

Almennur fyrirvari
Fjárfestingu í sjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættur. Athygli skal vakin á að áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.

Gengisþróun og ávöxtun
Í línuriti gengisþróunar er birt gengi viðkomandi sjóðs sl. eitt ár. Nafnávöxtun tímabila sem eru styttri en eitt ár er ekki reiknuð upp á ársgrundvöll heldur er þar um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun tímabila sem ná yfir eitt ár og lengur er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar miðast ávallt við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.

Fjárfesting í afleiðum
Sjóðum er heimilt að nota afleiður til að fastsetja hagnað eða til að draga úr áhættu, eða til að festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum, enda sé það hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingu viðkomandi sjóða.

Skattlagning
Um skattlagningu hagnaðar af hlutdeildarskírteinum gilda lög um tekjuskatt nr. 90/2003, lög um fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996 ásamt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Frekari skattlagning getur þó komið til. Vakin skal athygli á því að skattameðferðin ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif þess að fjárfesta í sjóðum.

* Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli. Styttri tímabil eru ekki umreiknuð yfir á ársgrundvöll.


Gengi

1.649,84
-0,15 (-0,01%)
Gengi skráð 19.8.2019

Gengisþróun & ávöxtun

Gengisþróun 1 árSjóðaúrval

Almennar upplýsingar

Ítarefni

Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
Upplýsingablað
Ávöxtunarblað sjóða
Útboðslýsing sjóðsins
Ársreikn. Íslandssjóða hf.
Verðskrá verðbréfaþjónustu

Almennt

Rekstrarform Fjárfestingarsjóður 
Stofnár September 2011
Grunnmynt ISK
Lágm.kaup/áskr. 10.000 kr./5.000 kr.
Rekstraraðili Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjórar
Ingólfur S. Kristjánsson
  Helga Óskarsdóttir
Mogens G. Mogensen

Þóknanir

Kostn. við kaup
0,80%
Upphafsgj. í áskrift
0,40%
Árl. umsj.laun 1,00%
Afgreiðslugjald skv. verðskrá söluaðila

Viðskiptapantanir

Kaup 2 viðsk.dagur (T+2)
Innlausn 5 viðsk. dagar (T+5)
Viðmiðunartími kl. 15:00