IS Ríkisskuldabréf meðallöng

Hentugur fjárfestingartími 2 ár+

Góð dreifing á ríkisskuldabréfamarkaði

IS Ríkisskuldabréf meðallöng er verðbréfasjóður sem fjárfestir eingöngu í skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðsog innlánum fjármálafyrirtækja.

Dreifing á milli verðtryggðra og óverðtryggðra ríkisbréfa með mislangan líftíma er góð leið til langtímasparnaðar. Hentar fjárfestingum til 2 ára eða lengur.

Helstu kostir

  • Ríkisábyrgð eigna
  • Ódýr leið á skuldabréfamarkað
  • Virk stýring á skuldabréfamarkaði

Fjárfesta í sjóði Upplýsingablað Lykilupplýsingar

Markmið sjóðsins

Langtímahækkun eigna með fjárfestingum í ríkisskuldabréfum, bæði verðtryggðum og óverðtryggðum.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

IS Ríkisskuldabréf meðallöng hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé í tvö ár eða lengur og er mælt með því að sjóðurinn sé hluti af stærra verðbréfasafni. Meðaltími skuldabréfaeignar sjóðsins getur verið á bilinu 4 til 7 ár, þannig að gengi sjóðsins er næmt fyrir breytingum á ávöxtunarkröfu og getur lækkað tímabundið.

Fjárfestingarmarkmið

Eignir sjóðsins skulu ávaxtaðar í innlánum fjármálafyrirtækja og skuldabréfum og víxlum útgefnum af eða með ábyrgð ríkissjóðs, svo sem ríkisbréfum, ríkisvíxlum, íbúðabréfum og húsbréfum Íbúðalánasjóðs. Sjóðnum er heimilt, skv. 2. mgr. 31. gr. laga nr. 128/2011, að eiga til skamms tíma allt að 10% í lausu fé séu markaðsaðstæður ekki heppilegar til fjárfestinga vegna fjár sem hefur fengist með sölu hlutdeildarskírteina eða vegna sölu eigna sjóðsins. Framangreint fé er ekki hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins. Jafnframt er sjóðnum heimilt skv. 2. mgr. 41. gr laga nr. 128/2011 að taka skammtímalán til að mæta innlausnum. Slík lán mega ekki nema meira en 10% af heildareignum sjóðsins. Sjóðnum er einnig heimilt að fjárfesta allt að 10% í afleiðum bæði sem hluta af áhættustýringu, til að draga út áhættu eða minnka kostnað, og sem hluta af fjárfestingarstefnu sinni. Helstu tegundir afleiðna sem sjóðurinn notar eru framvirkir samningar eða skiptasamningar.

Almennur fyrirvari
Fjárfestingu í sjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættur. Athygli skal vakin á að áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.

Gengisþróun og ávöxtun
Í línuriti gengisþróunar er birt gengi viðkomandi sjóðs sl. eitt ár. Nafnávöxtun tímabila sem eru styttri en eitt ár er ekki reiknuð upp á ársgrundvöll heldur er þar um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun tímabila sem ná yfir eitt ár og lengur er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar miðast ávallt við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.

Fjárfesting í afleiðum
Sjóðum er heimilt að nota afleiður til að fastsetja hagnað eða til að draga úr áhættu, eða til að festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum, enda sé það hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingu viðkomandi sjóða.

Skattlagning
Um skattlagningu hagnaðar af hlutdeildarskírteinum gilda lög um tekjuskatt nr. 90/2003, lög um fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996 ásamt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Frekari skattlagning getur þó komið til. Vakin skal athygli á því að skattameðferðin ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif þess að fjárfesta í sjóðum.

* Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli. Styttri tímabil eru ekki umreiknuð yfir á ársgrundvöll.


Gengi

12.646,44
-3,71 (-0,03%)
Gengi skráð 19.8.2019

Gengisþróun & ávöxtun

Nafnávöxtun

Gengisþróun 1 árSjóðaúrval

Almennar upplýsingar

Ítarefni
Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
Upplýsingablað
Ávöxtunarblað sjóða
Útboðslýsing sjóðsins
Ársreikn. Íslandssjóða hf.
Verðskrá verðbréfaþjónustu

Almennt
Rekstrarform Verðbréfasjóður 
Stofnár 1990
Grunnmynt ISK
Lágm.kaup/áskr. 10.000 kr./5.000 kr.
Rekstraraðili Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjórar Ingólfur S. Kristjánsson
  Helga Óskarsdóttir
Þóknanir
Kostn. við kaup 1,00%
Upphafsgj. í áskrift
0,50%
Árl. umsj.laun 0,90%
Afgreiðslugjald skv. verðskrá söluaðila
Viðskiptapantanir
Kaup/innlausn 2 viðsk.dagur (T+2)
Viðmiðunartími kl. 15:00