IS Ríkissafn

Hentugur fjárfestingartími 1 ár+

Ríkisskuldabréf og innlán fjármálastofnana

IS Ríkissafn - ríkisskuldabréf og innlán er verðbréfasjóður sem fjárfestir eingöngu í skuldabréfum og víxlum með ábyrgð ríkissjóðs og innlánum fjármálastofnana.

Stutt bréf sjóðsins og innlán hafa í för með sér minni sveiflur og stöðugri ávöxtun. Hentar fjárfestingum til 1 árs eða lengur.

Helstu kostir

  • Stuttur meðallíftími - minni sveiflur á gengi
  • Ódýr leið á skuldabréfamarkað
  • Góð kjör á innlánum í krafti stærðar
  • Virk stýring á milli innlána og skuldabréfa

Fjárfesta í sjóði Upplýsingablað Lykilupplýsingar

Markmið sjóðsins

Takmarka sveiflur á gengi með stuttum líftíma eigna og bjóða upp á ódýra leið inn á skuldabréfamarkað.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóðurinn hentar öllum fjárfestum sem vilja ávaxta fé í eitt ár eða lengur. Meðaltími skuldabréfaeignar sjóðsins getur verið á bilinu 1 til 3 ár, þannig að gengi sjóðsins er nokkuð næmt fyrir breytingum á ávöxtunarkröfu og gengi sjóðsins getur lækkað tímabundið. Leitast er við að halda skuldaraáhættu í lágmarki þar sem eingöngu er fjárfest í skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs og innlánum hjá fjármálastofnunum.

Fjárfestingarmarkmið

Markmið sjóðsins er að fjárfesta 70% í skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs og 30% í innlánum fjármálastofnana. Heimilt er að auka vægi ríkisskuldabréfa upp í 100% og einnig er heimilt að auka vægi innlána í 50% og draga á móti úr vægi ríkisskuldabréfa.

Almennur fyrirvari
Fjárfestingu í sjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættur. Athygli skal vakin á að áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.

Gengisþróun og ávöxtun
Í línuriti gengisþróunar er birt gengi viðkomandi sjóðs sl. eitt ár. Nafnávöxtun tímabila sem eru styttri en eitt ár er ekki reiknuð upp á ársgrundvöll heldur er þar um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun tímabila sem ná yfir eitt ár og lengur er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar miðast ávallt við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.

Fjárfesting í afleiðum
Sjóðum er heimilt að nota afleiður til að fastsetja hagnað eða til að draga úr áhættu, eða til að festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum, enda sé það hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingu viðkomandi sjóða.

Skattlagning
Um skattlagningu hagnaðar af hlutdeildarskírteinum gilda lög um tekjuskatt nr. 90/2003, lög um fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996 ásamt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Frekari skattlagning getur þó komið til. Vakin skal athygli á því að skattameðferðin ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif þess að fjárfesta í sjóðum.

* Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli. Styttri tímabil eru ekki umreiknuð yfir á ársgrundvöll.


Gengi

1.872,41
-0,69 (-0,04%)
Gengi skráð 19.8.2019

Gengisþróun & ávöxtun

Gengisþróun 1 árSjóðaúrval

Almennar upplýsingar

Ítarefni
Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
Upplýsingablað
Ávöxtunarblað sjóða
Útboðslýsing sjóðsins
Ársreikn. Íslandssjóða hf.
Verðskrá verðbréfaþjónustu

Almennt
Rekstrarform Verðbréfasjóður 
Stofnár 2008
Grunnmynt ISK
Lágm.kaup/áskr. 10.000 kr./5.000 kr.
Rekstraraðili Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjórar Ingólfur S. Kristjánsson
  Helga Óskarsdóttir
Þóknanir
Kostn. við kaup 0,50%
Upphafsgj. í áskrift
0,25%
Árl. umsj.laun 0,70%
Afgreiðslugjald skv. verðskrá söluaðila
Viðskiptapantanir
Kaup/innlausn 2 viðsk.dagur (T+2)
Viðmiðunartími kl. 15:00