IS Græn skuldabréf

Hentugur fjárfestingartími 2 ár+

Fjárfestingarsjóður

IS Græn skuldabréf er fjárfestingarsjóður og mun leggja áherslu á að fjárfesta í útgáfum innlendra aðila sem fá skuldabréf sín skráð á listana ICE Sustainable Bonds og First North ICE Sustainable Bonds hjá Nasdaq Iceland. Sjóðurinn hefur einnig heimildir til að fjárfesta í skuldabréfum og víxlum útgefnum af eða með ábyrgð ríkissjóðs.

Skuldabréf skráð á Sustainable lista Nasdaq þurfa að uppfylla þau skilyrði að þau fjármagni verkefni sem hafa jákvæð áhrif á þróun í umhverfis- og samfélagsmálum. Útgefendur geta t.d. verið opinberir aðilar, fjármálastofnanir og fyrirtæki. Form skuldabréfanna er eins og annarra skuldabréfa, en gerð er ríkari krafa til útgefenda við útgáfu þeirra. Nasdaq Iceland hefur birt lista sem tiltekur hvaða atriði útgefendur eða verkefni þurfa að uppfylla til að skuldabréf verði skráð á ICE Sustainable Bonds eða First North ICE Sustainable Bonds. Ein af lykilkröfunum er sú að þegar verið er að fjármagna verkefni innan þessa ramma þarf að sýna fram á að andvirði fjármögnunarinnar fari eingöngu í það verkefni sem fjármögnunin sneri að.

Fjárfesta í sjóði Upplýsingablað Lykilupplýsingar

Markmið sjóðsins

Markmið sjóðsins er langtíma hækkun eigna með því að fjárfesta í skuldabréfum sem hafa verið gefin út til að fjármagna verkefni sem hafa  jákvæð áhrif á þróun í umhverfis- og samfélagsmálum.  Þar til markaður með græn skuldabréf nær nægjanlegri stærð mun sjóðurinn fjárfesta í skuldabréfum sem gefin eru út af eða með ábyrgð ríkissjóðs í ríkara mæli.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóðurinn er valkostur fyrir sparifjáreigendur sem leggja áherslu á umhverfis- og samfélagsmál án þess að slá af kröfum um samkeppnishæfa langtíma ávöxtun og hentar sjóðurinn fjárfestum sem vilja ávaxta fé í tvö ár eða lengur. Meðaltími eigna sjóðsins getur verið á bilinu 0 til 14 ár, þannig að gengi sjóðsins er nokkuð næmt fyrir breytingum á ávöxtunarkröfu og gengi sjóðsins getur lækkað tímabundið. Jafnframt metur sjóðsstjóri hverju sinni hvort sé hagkvæmara að fjárfesta í verðtryggðum eða óverðtryggðum bréfum.

Fjárfestingarmarkmið

Sjóðurinn hefur heimild til að fjárfesta í skuldabréfum sem skráð eru á listana ICE Sustainable Bonds og First North ICE Sustainable Bonds hjá Nasdaq Iceland. Sjóðurinn hefur jafnframt heimild til þess að fjárfesta í skuldabréfum sem gefin eru út af eða með ábyrgð ríkissjóðs og  innlánum fjármálafyrirtækja.

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður og hyggst nýta sér heimildir skv. 4.mgr. 59.gr. laga nr. 128/2011. Aukin áhætta sjóðsins mun því felast í minni áhættudreifingu heldur en gildir um verðbréfasjóði. Jafnframt nýtir sjóðurinn heimildir 38. gr. sömu laga um traust verðbréf. Sjóðnum er einnig heimilt, skv. 2. mgr. 31. gr. laga nr. 128/2011, að eiga til skamms tíma allt að 10% í lausu fé séu markaðsaðstæður ekki heppilegar til fjárfestinga vegna fjár sem hefur fengist með sölu hlutdeildarskírteina eða vegna sölu eigna sjóðsins. Framangreint fé er ekki hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins. Jafnframt er sjóðnum heimilt skv. 2. mgr. 41. gr. laga nr. 128/2011 að taka skammtímalán. Slík lán mega ekki nema meira en 10% af heildareignum sjóðsins. Sjóðnum er einnig heimilt að fjárfesta í afleiðum til að framfylgja fjárfestingarstefnu, en að hámarki 10% af heildareignum.

Almennur fyrirvari
Fjárfestingu í sjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættur. Athygli skal vakin á að áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.

Gengisþróun og ávöxtun
Í línuriti gengisþróunar er birt gengi viðkomandi sjóðs sl. eitt ár. Nafnávöxtun tímabila sem eru styttri en eitt ár er ekki reiknuð upp á ársgrundvöll heldur er þar um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun tímabila sem ná yfir eitt ár og lengur er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar miðast ávallt við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.

Fjárfesting í afleiðum
Sjóðum er heimilt að nota afleiður til að fastsetja hagnað eða til að draga úr áhættu, eða til að festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum, enda sé það hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingu viðkomandi sjóða.

Skattlagning
Um skattlagningu hagnaðar af hlutdeildarskírteinum gilda lög um tekjuskatt nr. 90/2003, lög um fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996 ásamt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Frekari skattlagning getur þó komið til. Vakin skal athygli á því að skattameðferðin ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif þess að fjárfesta í sjóðum.

* Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli. Styttri tímabil eru ekki umreiknuð yfir á ársgrundvöll.


Gengi

Gengisþróun & ávöxtun

Nafnávöxtun

Gengisþróun 1 árSjóðaúrval

Almennar upplýsingar

Ítarefni
Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
Upplýsingablað
Ávöxtunarblað sjóða
Útboðslýsing sjóðsins
Ársreikn. Íslandssjóða hf.
Verðskrá verðbréfaþjónustu

Almennt
Rekstrarform Fjárfestingarsjóður 
Stofnár 2009
Grunnmynt ISK
Lágm.kaup/áskr. 10.000 kr./5.000 kr.
Rekstraraðili Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjórar Ingólfur S. Kristjánsson
  Helga Óskarsdóttir
Þóknanir
Kostn. við kaup 1,00%
Árl. umsj.laun 1,00%
Afgreiðslugjald
skv. verðskrá söluaðila
Viðskiptapantanir
Kaup/innlausn 2 viðsk.dagur (T+2)
Viðmiðunartími kl. 15:00