IS Einkasafn E

Hentugur fjárfestingartími 5 ár+

Fjárfestingarsjóður

IS Einkasafn E er sjóðsdeild í fjárfestingarsjóðnum IS Einkasöfn sem fjárfestir í skuldabréfum, hlutabréfum og innlánum. Sjóðsdeildirnar eru í umsjá sérfræðinga Íslandssjóða sem aðlaga fjárfestinguna að þeim breytingum sem verða á markaði.

Helstu kostir

  • Sérfræðingar sjá um stýringu safnsins
  • Víðtæk þjónusta og upplýsingagjöf
  • Einföld og góð leið til uppbyggingar á sparnaði
  • Skattalegt hagræði

Fjárfesta í sjóði

Lykilupplýsingar (fl. A) Lykilupplýsingar (fl. B)

Upplýsingablað (fl. A) Upplýsingablað (fl. B)

Markmið sjóðsins

Markmið IS Einkasafns E er annars vegar að verja höfuðstól eigenda og hins vegar að auka verðmæti þeirra með því að ávaxta fjármuni sjóðsdeildarinnar á virkan hátt í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða, fjárfestingasjóða og fagfjárfestasjóða, auk þess að fjárfesta í stökum fjármálagerningum og innlánum í samræmi við fjárfestingarstefnu.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóðurinn hentar öllum fjárfestum sem vilja ávaxta fé í fimm ár eða lengur. Sjóðurinn fjárfestir að stærstum hluta í hlutabréfum. Sérkjör eru í boði fyrir fjárfesta sem hafa undirritað eignastýringarsamning við Eignastýringarþjónustu Íslandsbanka hf., en almenn kjör eru fyrir aðra fjárfesta.

Fjárfestingarmarkmið

IS Einkasafn E fjárfestir í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða, fjárfestingasjóða og fagfjárfestasjóða. Sjóðsdeildinni er einnig heimilt að fjárfesta í stökum fjármálagerningum. Fjárfestingar í gegnum sjóði og stakir fjármálagerningar skulu vera aðallega í hlutabréfum en einnig í ríkistryggðum verðbréfum svo sem ríkisbréfum, ríkisvíxlum, íbúðabréfum og húsbréfum Íbúðalánasjóðs. Að auki hefur sjóðsdeildin heimildir til að fjárfesta beint eða í gegnum sjóði í skuldabréfum sveitarfélaga, skuldabréfum og víxlum annarra útgefenda auk innlána. Sjóðsdeildin má á hverjum tíma eiga að lágmarki 15% og að hámarki 75% af eignum sínum í hlutabréfum, hvort sem litið er til fjárfestinga í einstökum fjármálagerningum eða fjárfestinga í sjóðum. Sjóðsdeildin má fjárfesta allt að 60% af eignum sínum í erlendum fjármálagerningum.

Almennur fyrirvari
Fjárfestingu í sjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættur. Athygli skal vakin á að áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.

Gengisþróun og ávöxtun
Í línuriti gengisþróunar er birt gengi viðkomandi sjóðs sl. eitt ár. Nafnávöxtun tímabila sem eru styttri en eitt ár er ekki reiknuð upp á ársgrundvöll heldur er þar um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun tímabila sem ná yfir eitt ár og lengur er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar miðast ávallt við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.

Fjárfesting í afleiðum
Sjóðum er heimilt að nota afleiður til að fastsetja hagnað eða til að draga úr áhættu, eða til að festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum, enda sé það hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingu viðkomandi sjóða.

Skattlagning
Um skattlagningu hagnaðar af hlutdeildarskírteinum gilda lög um tekjuskatt nr. 90/2003, lög um fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996 ásamt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Frekari skattlagning getur þó komið til. Vakin skal athygli á því að skattameðferðin ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif þess að fjárfesta í sjóðum.

* Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli. Styttri tímabil eru ekki umreiknuð yfir á ársgrundvöll.


Gengi (fl. A)

1.430,65
+3,08 (0,22%)
Gengi skráð 15.7.2019

Gengisþróun & ávöxtun (fl. A)

Nafnávöxtun

Gengisþróun 1 árSjóðaúrval

Almennar upplýsingar

Ítarefni
Lykilupplýsingar (fl.A)
Lykilupplýsingar (fl.B)
Upplýsingablað (fl. A)
Upplýsingablað (fl. B)
Ávöxtunarblað sjóða
Útboðslýsing sjóðsins
Ársreikn. Íslandssjóða hf.
Verðskrá verðbréfaþjónustu

Almennt
Rekstrarform Fjárfestingarsjóður 
Stofnár 2015
Grunnmynt ISK
Lágm.kaup/áskr. 10.000 kr./5.000 kr.
Rekstraraðili Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjóri Sigurður G. Gíslason
Þóknanir
Kostn. við kaup 1,00%
Árl. umsj.laun, fl.A* 1,25%
Árl. umsj.laun, fl.B* 0,60%
Afgreiðslugjald skv. verðskrá söluaðila
Viðskiptapantanir
Kaup/innlausn 2 viðsk.dagar (T+2)
Viðmiðunartími kl. 15:00

* Sjóðsdeildin skiptist í tvo flokka, A og B. Flokkur B er fyrir fjárfesta sem eru með samning um eignastýringu eða fjárfestingarráðgjöf við VÍB en flokkur A er fyrir aðra fjárfesta.